Ceco

Hospodářská komora České republiky office@komora.cz I +420 266 721 300 I Florentinum (recepce A) I Na Florenci 2116/15 I 110 00 Praha 1 www.komora.cz Přezkum obezřetnostních pravidel týkajících se pojištění a zajištění (směrnice Solventnost II) – připomínky Hospodářské komory ČR Hospodářská komora ČR vítá možnost zpětné vazby k návrhu směrnice Solventnost II. Rádi bychom zaslali komentáře našich členů z pojistného sektoru, kteří by rádi přispěli k diskusi svými poznámkami a doporučeními. Obecný komentář Pojišťovny jsou tradičně dlouhodobými investory se silnou místní angažovaností a mají proto dobré předpoklady přispět k zelené tranzici v míře, kterou jim umožňují jejich regulační limity. Solventnost II je klíčem k tomu, aby se pojišťovnictví stalo výraznou hnací silou udržitelné transformace. Současné nastavení rámce v podobě kapitálových požadavků proto vyžaduje pečlivé zvážení tak, aby se zvýšila investiční kapacita pojišťovacího sektoru, ale zároveň bylo vyhověno solventnostním požadavkům. Přezkum Solvency II by neměl vést k zásadnímu přepracování systému. Místo toho je potřeba cílená zlepšení. Výsledné změny by měly vést k lepšímu zohlednění skutečného rizika pojistitelů a zlepšení konkurenceschopnosti a strategické role EU v celosvětovém měřítku. V souhrnu by dopad všech změn měl vést k oprávněnému a potřebnému snížení kapitálových požadavků a volatility. Zákazníci budou mít také prospěch z vhodných vylepšení, kterých lze dosáhnout při zachování velmi vysoké úrovně ochrany zákazníků. Český pojistný trh je dlouhodobě stabilní, držený solventnostní kapitál je průměrně nad 250% a pandemická krize touto stabilitou neotřásla. Pojišťovny jsou proto toho názoru, že je možné otevřít diskuzi k uvolnění kapitálu, který by pojišťovnám umožnil aktivně se podílet na ekologické transformaci. V případě, že by se během vyjednávání uvolnění kapitálu za podmínky dlouhodobých investic do ekologické obnovy ukázalo jako reálný kompromis, pojišťovny v ČR jsou připraveny hledat řešení k nastavení efektivní spolupráce a konkrétních kroků v této oblasti. Reporting Komisní návrhy dle našeho názoru zvýší provozní zátěž pojišťoven, zejména v důsledku navrhovaných změn v oblasti výkaznictví, dohledu nad skupinou a v nové směrnici o ozdravných postupech a řešení krize pojišťoven. Je proto stěžejní, aby bylo posouzeno, zda tyto nové požadavky jsou nezbytné, přiměřené a zda přínosy převyšují náklady. Jsme názoru, že potřebujeme zeštíhlit a zjednodušit požadavky reportingu, které dnes představují nadměrnou zátěž a jejichž významná část postrádá jasný smysl. Požadavky na vykazování zahrnují každého pojistitele v Evropě, který provádí IT projekty, datové procesy, validační procesy a kontrolu managementu. To v konečném důsledku ovlivňuje zákazníky prostřednictvím vyšších nákladů a/nebo kratšího času na vývoj produktů a dalších služeb. Nelze jednoznačně tvrdit, že přidaná hodnota zkrácené SFCR verze přinese pro spotřebitele kýžený cíl a vyváží tak další reportingovou povinnost pro pojišťovny. Informace ze SFCR jsou důležitější pro investory či ratingové agentury, typický pojistník se s ní neseznamuje a nejedná Hospodářská komora České republiky office@komora.cz I +420 266 721 300 I Florentinum (recepce A) I Na Florenci 2116/15 I 110 00 Praha 1 www.komora.cz se o informace klíčové pro sjednání pojištění. Spíše než klientům SFCR zprávy slouží v praxi jako monitoring mezi pojišťovnami navzájem. Striktně odmítáme požadavek na externí audit na evropské úrovni. Články navrhované EK by měly být vypuštěny, aby se předešlo zavedení požadavku na externí audit rozvahy nebo jakékoli jiné části SFCR. Tento požadavek bude pro pojišťovny znamenat značné náklady, což v konečném důsledku povede k vyšší ceně samotného pojistného produktu. Údaje, které mají být auditovány, navíc již podléhají významnému ochrannému mechanismu prostřednictvím procesu dohledu regulačních orgánů. O přidané hodnotě, jakou je dodatečná ochrana pojistníků, lze tedy pochybovat a je třeba vzít v úvahu i značné dodatečné náklady pro společnosti, které s tím budou spojeny. Pokud by byl zaveden požadavek na externí audit, měl by postačovat audit s omezenou úrovní jistoty. Za zásadní také považujeme, aby načasovaní bylo rozumné a bez šibeničních lhůt. To je stěžejní zejména pro malé a střední pojišťovny, pro které se audit jedné ze společností velké čtyřky v rámci navrhovaných změn může pohybovat v řádu statisíců korun. Jako alternativní řešení dáváme k inspiraci audit přiměřené záruky v návrhu směrnice o korporátním výkaznictví (CSRD), kde unijní zákonodárce chce jít cestou auditování zprávy o udržitelnosti v širším spektru společností než pouze stávajícím auditorským společnostem. Tato možnost by měla potenciálně vést k vyšší konkurenci jednotlivých firem poskytujících tento audit a ke snížení nákladů na jeho provedení. Jakékoli uvolnění konkurence může mít pozitivní vliv na nabídku a tím i cenu auditních služeb. Co se týká požadav

Inglese

Chamber of Commerce of the Czech Republic office@komora.cz I +420 266 721 300 I Florentinum (reception A) I Na Florenci 2116/15 I 110 00 Prague 1 www.komora.cz Review of prudential rules on insurance and reinsurance (Directive Solvency II) - comments of the Czech Chamber of Commerce The Czech Chamber of Commerce welcomes the possibility of feedback on the draft Solvency II Directive. Happy we would like to send comments from our members from the insurance sector who would like to contribute to the discussion with its comments and recommendations. General comment Insurance companies are traditionally long-term investors with a strong local involvement and therefore have good conditions to contribute to green transition to the extent that their regulatory limits allow. Solvency II is the key to making insurance a major sustainable driving force transformation.The current setting of the framework in the form of capital requirements therefore requires careful consideration in order to increase the investment capacity of the insurance sector, but at the same time it was meet the solvency requirements. The Solvency II review should not lead to a major overhaul of the system. Instead, it is needed targeted improvements. The resulting changes should lead to a better consideration of the real risk insurers and improving the EU’s competitiveness and strategic role worldwide. IN In summary, the impact of any changes should lead to a justified and necessary reduction in capital requirements and volatility. Customers will also benefit from the appropriate improvements that can be made achieved while maintaining a very high level of customer protection. The Czech insurance market has been stable for a long time, the solvency capital held is on average over 250% and the pandemic crisis did not shake this stability.Insurance companies are therefore of the opinion that it is possible open a debate to release capital that would allow insurance companies to take an active part in ecological transformation. In the event that during the negotiations the release of capital for conditions for long-term investment in ecological renewal proved to be a real compromise, Insurance companies in the Czech Republic are ready to look for solutions to set up effective cooperation and concrete ones steps in this area. Reporting In our opinion, the commission's proposals will increase the operating burden on insurance companies, especially as a result proposed changes in reporting, group supervision and in the new Directive on recovery and resolution of insurance companies. It is therefore crucial to assess whether these new requirements are necessary, proportionate and whether the benefits outweigh the costs.We are of the opinion that we need to streamline and simplify the reporting requirements they present today excessive burden and a significant part of which lacks a clear sense. Reporting requirements include every insurer in Europe who performs IT projects, data processes, validation processes and management control. This ultimately affects customers through higher costs and / or shorter time for product development and other services. It cannot be clearly stated that the added value of the abbreviated SFCR version will bring to consumers desired goal and thus balances additional reporting obligations for insurance companies. The information from the SFCR is more important for investors or rating agencies, the typical policyholder is unfamiliar with it Chamber of Commerce of the Czech Republic office@komora.cz I +420 266 721 300 I Florentinum (reception A) I Na Florenci 2116/15 I 110 00 Prague 1 www.komora.cz information key to arranging insurance.Rather than SFCR clients, messages are used in practice as monitoring between insurance companies. We strictly reject the requirement for an external audit at European level. Articles proposed by the EC would should be deleted in order to avoid the introduction of an external balance sheet audit requirement; or any other part of the SFCR. This requirement will entail significant costs for insurance companies, which it will ultimately lead to a higher price for the insurance product itself. The data they have be audited, and are already subject to a significant safeguard mechanism through regulatory oversight process. About added value, such as additional protection policyholders can therefore be questioned and considerable additional costs must be taken into account companies that will be associated with it. If an external audit requirement were introduced, it should an audit with a limited level of assurance would suffice. We also consider it essential that the timing was reasonable and without gallows deadlines.This is especially crucial for SMEs insurance companies for which one of the Big Four companies is audited under the proposed changes can be in the order of hundreds of thousands of crowns. As an alternative, we inspire an audit of the reasonable assurance in the draft directive on Corporate Reporting (CSRD), where the EU legislator wants to go the way of auditing the report on sustainability in a wider range of companies than just the current audit companies. This option should potentially lead to higher competition from individual companies providing this audit and to reduce its costs. Any release competition can have a positive effect on the supply and thus the price of audit services. As for the requirement

ingleseitaliano.com | Usando il traduttore di testo Ceco-Inglese?

Assicurati di rispettare le regole della scrittura e la lingua dei testi che tradurrai. Una delle cose importanti che gli utenti dovrebbero tenere a mente quando si utilizza il sistema di dizionario ingleseitaliano.com è che le parole e i testi utilizzati durante la traduzione sono memorizzati nel database e condivisi con altri utenti nel contenuto del sito web. Per questo motivo, ti chiediamo di prestare attenzione a questo argomento nel processo di traduzione. Se non vuoi che le tue traduzioni siano pubblicate nei contenuti del sito web, ti preghiamo di contattare →"Contatto" via email. Non appena i testi pertinenti saranno rimossi dal contenuto del sito web.


Norme sulla privacy

I fornitori di terze parti, tra cui Google, utilizzano cookie per pubblicare annunci in base alle precedenti visite di un utente al tuo o ad altri siti web. L'utilizzo dei cookie per la pubblicità consente a Google e ai suoi partner di pubblicare annunci per i tuoi utenti in base alla loro visita ai tuoi siti e/o ad altri siti Internet. Gli utenti possono scegliere di disattivare la pubblicità personalizzata, visitando la pagina Impostazioni annunci. In alternativa, puoi offrire agli utenti la possibilità di disattivare l'uso di cookie da parte di fornitori di terze parti per la pubblicità personalizzata, visitando la pagina www.aboutads.info.